Služba za javni red i sigurnost

Služba za javni red i sigurnost ustrojstvena je jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.

Služba za javni red i sigurnost:

 • prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja;
 • surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite;
 • prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji;
 • organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć;
 • predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova;
 • izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća;
 • usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom;
 • surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti;
 • obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama;
 • rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«;
 • poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata;
 • obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege;
 • prati stanje sigurnosnih događaja;
 • daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika;
 • analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa;
 • provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica;
 • surađuje s nadležnim tijelima u području prometa;
 • metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti,
 • obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika;
 • sudjeluje u testiranju djelatnih i pričuvnih policijskih službenika;
 • sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća;
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave;
 • u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova;
 • obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije;
 • obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.


U Službi za javni red i sigurnost ustrojen je Operativno-komunikacijski centar policije.

Poslovi Operativno-komunikacijskog centra policije:

 • zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave;
 • dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave;
 • izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća;
 • poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama;
 • štiti cjelovitost i tajnost komunikacija,
 • skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.


Stalno smo na usluzi građanima putem telefonskog broja 192, primamo dojave građana, šaljemo im pomoć, dajemo im povratne informacije i usmjeravamo ih na rješavanje i otklanjanje njihovih problema.