Služba za granicu

Služba za granicu je ustrojstvena jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.

Služba za granicu provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Službi za granicu ustrojeni su:
  • Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik
  • Smještajno-obučni centar granične policije
  • Mobilna jedinica granične policije – istok.