Prijava javnog okupljanja

Slika /PU_VS/JRM/javno okupljanje.JPG
Uputa o popunjavanju prijave javnog okupljanja


OBRAZAC PRIJAVE JAVNOG OKUPLJANJA

 
Objašnjenja osnovnih pojmova izvedenih iz Zakona o javnom okupljanju (NN br.128/99, 90/05, 150/05)
 
 
Oblici javnih okupljanja (čl. 4):
 
Mirno okupljanje i javni prosvjed podrazumijeva svako organizirano okupljanje više od 20 ljudi, koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih i nacionalnih uvjerenja i ciljeva.
 
Javna priredba podrazumijeva okupljanja organizirana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti, a koja, s obzirom na predmnijevani broj sudionika ili narav priredbe zahtijeva poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera.
 
Drugi oblici okupljanja podrazumijevaju okupljanja kojima je svrha ostvarivanje gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i inih interesa.
 
 
Zaprimanje prijava (čl. 7, st. 2)
 
Prijava javnog okupljanja podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem se području okupljanje namjerava održati.
 
 
Što se ne prijavljuje? (čl. 9, st. 1 i 3)
 
Ne prijavljuju se okupljanja, sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registriranih političkih stranaka te sindikalnih i drugih udruga koja se održavaju u zatvorenim prostorijama prikladnim za te svrhe.
 
Ne prijavljuju se pojedinačni prosvjedi.
 
 
Odrednice koje su potrebne prilikom prijavljivanja:   
 
1) mirnog okupljanja i javnog prosvjeda
 
Prijava mirnog okupljanja i javnog prosvjeda podnosi se 5 dana prije početka održavanja takvog javnog okupljanja. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga prijavu je dopušteno podnijeti najkasnije 48 sati prije početka održavanja (čl. 7. st. 2. i 3.).
 
Podaci koje je potrebno navesti u prijavi: (čl. 8)
 
            a) svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda,
            b) podatke o organizatoru ili njegovom zastupniku,
            c) osobne podatke voditelja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda,
            d) broj redara,
            e) predmnijevani broj sudionika.
 
 
Mjesta gdje se ne smiju održavati mirna okupljanja i javni prosvjedi (čl. 11.):
 

            a) u blizini bolnica, na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima,
            b) u blizini dječjih vrtića i osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca,
            c) u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode osim onog koji ima za cilj promicanje zaštite prirode i čovjekova okoliša,
            d) na auto-cestama i magistralni cestama na način kojim se ugrožava sigurnost cestovnog prometa,
            e) na drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj sudionika ili narav okupljanja moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana,
            f) najmanje 100 metara od objekta u kojima su smješteni ili zasjedaju Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske.
 
 
2) javne priredbe
 
Javna priredba prijavljuje se najkasnije 7 dana prije početka održavanja (čl. 26. st. 1).
 
Podaci koje je potrebno navesti u prijavi (čl. 26. st. 3.):
 

            a) ime i prezime, JMBG, naziv i sjedište organizatora te osobne podatke odgovorne osobe organizatora,
            b) podatke o voditelju javne priredbe, ustroju redarske službe i broju redara,
            c) svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja javne priredbe,
            d) mjere osiguranja reda i mira,
            e) prosudbu o broju sudionika
 
 
3) drugih oblika okupljanja
 
Drugi oblici okupljanja se ne prijavljuju, ali u iznimnim situacijama kao što je predmnijevani broj sudionika ili narav okupljanja koji zahtijevaju poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera izvan redovite djelatnosti nadležne ovlaštene policijske uprave ili policijske postaje, potrebno je prijaviti okupljanje 48 sati prije održavanja. (čl. 33. st. 1., 2. i 3.)
 
Napomena:

Prilikom prijavljivanja javnog okupljanja športskog karaktera potrebno je primijeniti odredbe koje se odnose na redare, a opisane su u Zakonu o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06 i 43/09) i u Pravilniku o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN 54/04).