Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA

          Temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine: Klasa: 372-01/19-01/186, Urbroj: 536-02/01-19-02 od 29. 11. 2019. godine, Republika Hrvatska,  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Vinkovci, Glagoljaška 27 B, kao zakupodavac objavljuje:
 
JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup poslovnog prostora

          Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora, radi postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke i konditorsku robu, površine od 1m² po aparatu (ukupne površine 7 m² na 6 lokacija).
 
          Poslovni prostori se nalaze u zgradama najmodavca i to:
 
- zgrada sjedišta Policijske uprave vukovarsko-srijemske koja se nalazi u Vinkovcima, Glagoljaška 27 B, energetski razred zgrade je G. Početna cijena zakupnine iznosi 350 kn.
- zgrada Postaje granične policije Ilok koja se nalazi u Iloku, Dr. F. Tuđmana 49, energetski razred zgrade je D. Početna cijena zakupnine iznosi 250 kn.
- zgrada Policijske postaje Vinkovci s Ispostavom Markušica, koja se nalazi u Vinkovcima, Bana J. Jelačića 7,energetski razred zgrade je F. Početna cijena zakupnine iznosi 350 kn.
- zgrada Postaje granične policije Vrbanja koja se nalazi u Vrbanji, Trg dr. F. Tuđmana 1,energetski razred zgrade je D. Početna cijena zakupnine iznosi 250 kn.
- zgrada Postaje granične policije Bajakovo, koja se nalazi na Graničnom prijelazu Bajakovo, energetski razred zgrade je C. Ovdje se postavljaju 2 aparata. Početna cijena zakupnine iznosi  2 x 250 kn, odnosno 250 kn po aparatu.
- zgrada Smještajno obučnog centra granične policije Spačva, koja se nalazi uz auto cestu Zagreb - Lipovac, 7 km od Bajakova, energetski razred zgrade je G. Početna cijena zakupnine iznosi 250 kn.
Poslovni prostori  daju se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 3 (tri) godine. Utvrđena mjesečna zakupnina uvećat će se za PDV temeljem Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19).
 
U navedenim poslovnim prostorima koji se daju u zakup postoje izvedene vodovodne i električne instalacije potrebne za postavljanje aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke i konditorsku robu.
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim zakupnikom istječe s danom 14. rujna 2020. godine.

            Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

            Najpovoljnija ponuda je ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
               
            Ponuda mora sadržavati:
 • Oznaku poslovnog prostora, iz ponude mora nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor ponuda podnosi (ne može se dostaviti ponuda samo za pojedinačni poslovni prostor u zgradama najmodavca),
 • Ime i prezime ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište, OIB (za fizičke osobe) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe), te adresu elektroničke pošte i broj telefona,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa iz ovog natječaja, odnosno ponuđeni iznos za svako mjesto postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke i konditorsku robu i ukupni iznos ponude,
 • broj žiro računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, za eventualni povrat jamčevine,
 • u ponudi navesti odredbu da je ponuditelj podnošenjem ponude izričito suglasan da Policijska uprava vukovarsko-srijemska može koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste objaviti u skladu s odredbama propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama.

            Neće se razmatrati sljedeće ponude
 • ponude zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju,
 • ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja,
 • nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu),
 • uvjetne ponude,
 • ponude koje nisu uvezane i numerirane na propisani način,
 • ponude fizičkih osoba i fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju odobrenih rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je otvoren postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo, odnosno društvo Državne nekretnine d.o.o. ili tijelo državne uprave koje provodi natječaj,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo i društvo državne nekretnine d.o.o. ili tijelo državne uprave koje provodi natječaj.

            Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.850,00 kn na žiro račun Državnog proračuna RH, IBAN HR 1210010051863000160, „model“ HR63 sa pozivom na broj 9725-20132-22888, „opis plaćanja“ Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Ponuditeljima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
            Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća, već će se ista uračunati u beskamatni polog za osiguranje plaćanja ugovornih obveza, sukladno odredbama ugovora o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora u roku od 8 dana od poziva uplatiti razliku do visine tri ponuđene zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka Ugovora o zakupu ili dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine izdanu u korist Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske, plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju Policijska uprava vukovarsko-srijemska vratit će uplaćenu jamčevinu.

Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojega mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski/obrtni registar ili odgovarajući upisnik),
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 (slovima: trideset) dana na dan otvaranja ponuda, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa/imena ponuditelja,
 • broj žiro računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, za eventualni povrat jamčevine
 • u ponudi navesti odredbu da je ponuditelj podnošenjem ponude izričito suglasan da Policijska uprava vukovarsko-srijemska može koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste objaviti u skladu s odredbama propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, u izvorniku ili preslici, ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19.),
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje, dužan je dostaviti dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) koje ostvaruju braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog ministarstva o statusu ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda u izvorniku ili preslici,
 • za sve ponuditelje koji se pozivaju na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora neovisno o osnovi (članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) – izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika.
            Ponuda sa cjelokupnom dokumentacijom mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/3, 2/3, 3/3). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanim te se iste neće razmatrati.
            Policijska uprava vukovarsko - srijemska zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi.

            Ponudu je potrebno dostaviti zaključno s danom 11. rujna 2020. godine, do 11:00 sati, neposredno ili preporučenom pošiljkom i u zatvorenoj omotnici sa tekstom :
„PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  –  NE OTVARATI“.
            Ponude će se otvarati javno dana 14. rujna 2020. godine, u 9:00 sati, u sjedištu Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Vinkovci, Glagoljaška 27 B, soba 108, I kat.

            O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Policijske uprave vukovarsko-srijemske, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.
            Ministarstvo unutarnjih poslova ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom natječaju.
Ako pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (slovima: tri) dana po primitku poziva dostave nove ponude na propisani način.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja Ugovora ili ukoliko ne uplati u zadanom roku razliku do visine tri ponuđene zakupnine na ime beskamatnog pologa, jamčevina se ne vraća.
 
U tom slučaju sklapanje Ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je podnio najvišu ponudu uz rok od 5 (slovima: pet) dana od poziva za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude jamčevina se ne vraća.
 
Ukoliko od ponude za zakup odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, natječaj za najam poslovnog prostor će se poništiti.
 
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.
 
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove.
 
Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup.
 
Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
 
Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu u kojim slučajevima zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu.
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, može poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

            Cjelovit tekst javnog natječaja objavljen je i na internetskim stranicama zakupodavca: https://vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr/natjecaji/18890
 
1. NAZIV I SJEDIŠTE ZAKUPODAVCA, OIB, INTERNETSKA ADRESA
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Glagoljaška 27 b, Vinkovci  
- OIB: 36162371878
- telefon:   032 342 - 378
- telefaks:  032 342 - 380
- internetska adresa: https://vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr
- adresa elektroničke pošte: sanjakovac@mup.hr
 
2.  KONTAKT PODACI
Policijska uprava vukovarsko-srijemska
Odjel materijalno-financijskih poslova, Ekonomat
Glagoljaška 27 B
32100 Vinkovci
Kontakt osoba: Sanja Kovač
T:         +385 32 342 378 radnim danom u vremenu od 07,00 do 11,00 sati.
F:         +385 32 342 380
E:        sanjakovac@mup.hr
 
            Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se isključivo na hrvatskom jeziku putem elektroničkih sredstava komunikacije.
                                                                                                                     
                                                                                                                      NAČELNIK PU
 
                                                                                                             mr. sc. Fabijan Kapular